Kapitülasyonlar Hangi Devlete Verildi?

Kapitülasyonlar ilk kez Osmanlı İmparatorluğu’na verilmiştir. Bu anlaşmalar, Osmanlı Devleti’nin yabancı devletlerle ticaret yapma ve vergi muafiyeti gibi ayrıcalıklara sahip olmasını sağlamıştır.

Kapitülasyonlar ilk kez hangi devlete verilmiştir? Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa devletleri ile yapılan ticaret anlaşmalarında yer alan ayrıcalıklardır. Bu ayrıcalıklar, Osmanlı topraklarında bulunan yabancı tüccarlara tanınmıştır. İlk kez kapitülasyonlar, 1536 yılında Fransa’ya verilmiştir. Bu anlaşma ile Fransız tüccarlar, Osmanlı topraklarında serbestçe ticaret yapma ve vergi ödememe ayrıcalığına sahip olmuşlardır. Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve siyasi gücünün azalmasına neden olmuştur. Diğer Avrupa devletleri de bu ayrıcalıkları talep etmiş ve zamanla Osmanlı İmparatorluğu, birçok ülkeye kapitülasyonlar vermek zorunda kalmıştır. Ancak, bu durum Osmanlı Devleti’nin bağımsızlık ve egemenlik haklarına zarar vermiştir. Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerilemesinde önemli bir faktör olmuştur.

Kapitülasyonlar ilk kez Osmanlı Devleti’ne verilmiştir.
Osmanlı Devleti, kapitülasyonlar sayesinde ekonomik ve ticari ayrıcalıklara sahip olmuştur.
Kapitülasyonlar, Avrupa devletleri tarafından Osmanlı Devleti’ne verilmiştir.
Kapitülasyonlar, uluslararası anlaşmalar ile Osmanlı Devleti’ne tanınmıştır.
Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti’nin dış ticaretini etkilemiştir.
 • Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti’nin ekonomisini güçlendirmiştir.
 • Osmanlı Devleti, kapitülasyonlar sayesinde yabancı yatırımlar almıştır.
 • Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını sınırlamıştır.
 • Osmanlı Devleti, kapitülasyonlar nedeniyle ticari rekabet yaşamıştır.
 • Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti’nin sanayi gelişimini engellemiştir.

Kapitülasyonlar hangi devlete verilmiştir?

Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa devletlerine verilen ticaret ayrıcalıklarıdır. İlk kez 1536 yılında Fransa’ya verilmiştir. Daha sonra bu ayrıcalıklar, diğer Avrupa devletleri olan İngiltere, Hollanda, Venedik, Ceneviz gibi ülkelere de verilmiştir. Kapitülasyonlar sayesinde bu devletler Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma, vergi muafiyeti ve kendi mahkemelerini kurma gibi ayrıcalıklara sahip olmuşlardır.

1. Osmanlı Devleti’ne Verilen Kapitülasyonlar 2. Çin’e Verilen Kapitülasyonlar 3. Japonya’ya Verilen Kapitülasyonlar
Avusturya İmparatorluğu İngiltere Amerika Birleşik Devletleri
Fransa Fransa Rusya
Rusya Almanya İngiltere

Kapitülasyonlar ne zaman verilmiştir?

Kapitülasyonlar ilk kez 1536 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Fransa’ya verilmiştir. Daha sonra bu ayrıcalıklar farklı dönemlerde diğer Avrupa devletlerine de verilmiştir. Örneğin, İngiltere’ye kapitülasyonlar 1580 yılında, Hollanda’ya ise 1612 yılında verilmiştir. Bu tarihlerden itibaren kapitülasyonlar farklı anlaşmalarla güncellenmiş ve genişletilmiştir.

 • 1. Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu ile Batılı devletler arasında yapılan antlaşmalarla verilmiştir.
 • 2. İlk kapitülasyon anlaşması, 1536 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa arasında imzalanmıştır.
 • 3. Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun ticaret ve ekonomik ilişkilerini düzenlemek amacıyla verilmiştir.

Kapitülasyonlar hangi ayrıcalıkları sağlamıştır?

Kapitülasyonlar, Avrupa devletlerine Osmanlı topraklarında çeşitli ayrıcalıklar sağlamıştır. Bu ayrıcalıklar arasında serbest ticaret yapma, vergi muafiyeti, kendi mahkemelerini kurma, Osmanlı vatandaşlarına karşı yargı yetkisi gibi haklar bulunmaktadır. Ayrıca, Avrupalı tüccarlar Osmanlı İmparatorluğu’nda kendi kiliselerini inşa edebilme ve dini özgürlüklerini koruma hakkına da sahip olmuşlardır.

 1. Yabancı tüccarlar, Osmanlı topraklarında vergi ödemeden ticaret yapma ayrıcalığına sahip oldular.
 2. Yabancı tüccarlar, Osmanlı topraklarında kendi mahkemelerini kurarak kendi yasalarını uygulama yetkisine sahip oldular.
 3. Yabancı tüccarlar, Osmanlı topraklarında kendi güvenliklerini sağlama yetkisine sahip oldular.
 4. Yabancı tüccarlar, Osmanlı topraklarında kendi dillerini konuşma ve dinlerini özgürce yaşama ayrıcalığına sahip oldular.
 5. Yabancı tüccarlar, Osmanlı topraklarında kendi dinlerine ait ibadet yerleri kurma ve yönetme ayrıcalığına sahip oldular.

Kapitülasyonlar Osmanlı İmparatorluğu’nu nasıl etkilemiştir?

Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu’nu ekonomik ve siyasi açıdan olumsuz etkilemiştir. Avrupalı devletlerin ticaret ayrıcalıkları sayesinde Osmanlı pazarlarına giren mallar, yerli üreticileri rekabet karşısında zor durumda bırakmıştır. Ayrıca, vergi muafiyeti gibi ayrıcalıklar nedeniyle Osmanlı hükümeti önemli bir gelir kaybına uğramıştır. Kapitülasyonlar aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenlik haklarını sınırlamış ve dış müdahalelere açık hale getirmiştir.

Ekonomi Üzerindeki Etkileri Sanayileşme ve Ticaret Üzerindeki Etkileri Toplumsal ve Siyasi Etkileri
Kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı ekonomisi zayıflamıştır. Yabancı devletlerin ticarette ayrıcalıklı konumları olmuştur. Halk arasında hoşnutsuzluk ve milliyetçilik hareketlerinin artmasına neden olmuştur.
Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir. Yabancı şirketlerin Osmanlı topraklarında hakimiyeti artmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine zarar vermiştir.
Yabancı sermaye Osmanlı topraklarına akarak yerli sanayinin gelişmesini engellemiştir. Sanayileşme süreci yavaşlamış ve gerilemiştir. Milletlerarası ilişkilerde Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıf bir konuma düşmesine sebep olmuştur.

Kapitülasyonlar nasıl sona ermiştir?

Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun güç kaybetmesi ve Batılı devletlerin baskısı sonucunda sona ermiştir. İlk olarak, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan Tanzimat Reformları ile kapitülasyonlar kısmen sınırlanmış ve düzenlenmiştir. Ancak, I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması ile kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. Bu antlaşma yerine daha sonra imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte kapitülasyonlar tarihe karışmıştır.

Kapitülasyonlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte sona ermiştir.

Kapitülasyonlar hangi devirde verilmiştir?

Kapitülasyonlar Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıldan itibaren Avrupa devletlerine verdiği ticaret ayrıcalıklarıdır. İlk kez 1536 yılında Fransa’ya verilen kapitülasyonlar, daha sonra farklı dönemlerde diğer Avrupa devletlerine de verilmiştir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun gücü ve etkisi hala zirvedeydi ve Avrupalı devletler Osmanlı pazarlarına erişmek için bu ayrıcalıkları elde etmek istemişlerdir.

Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilmiştir.

Kapitülasyonlar Osmanlı İmparatorluğu’nda hangi dönemde verilmiştir?

Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıldan itibaren Avrupa devletlerine verdiği ticaret ayrıcalıklarıdır. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun gücü ve etkisi hala zirvedeydi ve Avrupalı devletler Osmanlı pazarlarına erişmek için bu ayrıcalıkları elde etmek istemişlerdir. Kapitülasyonlar, 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu’nun güç kaybetmesiyle birlikte sınırlanmış ve sonunda tamamen kaldırılmıştır.

Kapitülasyon Nedir?

Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yabancı devletlerle imzaladığı anlaşmalardır. Bu anlaşmalarla yabancı devletler, Osmanlı topraklarında ticaret yaparken vergi muafiyetine, özel haklara ve ayrıcalıklara sahip olmuşlardır. Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti’nin gücünü kaybetmesiyle birlikte imzalanmış ve Osmanlı ekonomisine ciddi zararlar vermiştir.

Kapitülasyonların Verildiği Dönemler

1. Kapitülasyonlar I. Mahmud döneminde (1730-1754) verilmiştir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletleriyle ticari ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bazı ayrıcalıklar tanımıştır.

2. Kapitülasyonlar II. Mahmud döneminde (1808-1839) de verilmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, Batılı devletlerle daha fazla ticaret yapma ihtiyacı hissetmiş ve bu doğrultuda anlaşmalar imzalamıştır.

3. Kapitülasyonlar son olarak Tanzimat döneminde (1839-1876) verilmiştir. Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu, Batılı devletlerle eşit haklara sahip olmayı amaçlamış ve bu dönemde kapitülasyonlar genişletilmiştir.

Kapitülasyonların Sonuçları

1. Kapitülasyonlar, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Yabancı tüccarlar, vergi muafiyeti ve ayrıcalıklar sayesinde Osmanlı topraklarında rekabet avantajı elde etmiş ve yerli tüccarların işlerini zorlaştırmıştır.

2. Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti’nin egemenlik ve bağımsızlık haklarını sınırlamıştır. Yabancı devletler, Osmanlı topraklarında kendi yargı sistemlerini kullanma yetkisine sahip olmuş ve Osmanlı hükümeti üzerinde etkili olmuştur.

3. Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve siyasi gücünün azalmasına neden olmuştur. Yabancı devletler, Osmanlı topraklarında daha fazla hak ve ayrıcalık elde etmiş, Osmanlı İmparatorluğu ise giderek gerileme dönemine girmiştir.